నేను విన్నాను… నేను ఉన్నాను

ఈ అమ్మాయి విషయంలో మీరేంటి సార్… ఇంతలా దిగజారిపోయారు..!

అంద‌రూ నీలాగే అంటున్నార‌య్యా… దీనెమ్మా మెయింటైన్ చేయ‌లేక దూల తీరిపోతోంది..!

ఏటి సేసేస్తావు.. ఆ ఏటో సేసేస్తాడట..!