Akhil Sarthak- 3 lakh per week

Bindu Madhavi- 4-5 lakh per week

Shiva- 2.5 lakh per week

Ashu- 2- 3 lakh per week

Ariyana- 3-3.5 lakh per week

Mahesh Vitta- 3- 4 lakh per week

Hamida- 3 lakh per week

Mumait Khan- 3 lakh per week

Tejaswi Madivada- 3 lakh per week

Sarayu- 2 lakh per week

Ajay- 2 lakh per week

Anil- 2 lakh per week

Mithraaw- 2 lakh per week

RJ Chaitu- 2 lakh per week

Sravanthi- 2 lakh per week

Natraj Master- 2- 3 lakh per week