నాయక్ నీ ఫాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ !

నేను ఇవతల ఉంటేనే చట్టం అవతలకి వస్తే కష్టం వాడికి

నాయక్ పెళ్ళాం అంటే నాయక్ లో సగం కాదు, నాయక్ కి డబుల్

తోలు తీస్తా నా కొడకా

నీ గన్ లో బుల్లెట్ కనపడకపోతే కేస్, నా బాడీ లో కనిపిస్తే కేస్.