Chumathang - Ladakh

Tattapani- Himachal Pradesh

Suryakund - Uttarakhand

Gaurikund- Uttarakhand

Yumthang- Sikkim

Manikaran- Himachal Pradesh

Panamik- Ladakh

Kheerganga- Himachal Pradesh

Jakrem- Meghalaya